Home 2018Tháng Tám
Ý nghĩa về sự trưởng thành

Ý nghĩa về sự trưởng thành

Trưởng thành trách nhiệm là chính mình con người được sinh ra để đạt tới cuộc sống, nhưng điều đó tất cả phụ thuộc vào con người. Con người có thể bỏ lỡ nó. Con người có thể cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, con người […]

Read More